Regulamin

Regulamin Święta Polskiej Bielizny


Zasady ogólne

 1. „Święto Polskiej Bielizny” (dalej Akcja ŚPB) jest akcją informacyjno-promocyjną propagującą wiedzę o polskich markach, produktach oraz producentach bielizny.
 2. Organizatorem Akcja ŚPB jest Kontri Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 3, identyfikująca się numerem NIP: 9661848306, REGON: 200084060, wpisana do KRS pod nr 0000258273, kapitał zakładowy 350 000,00 zł (dalej Organizator).
 3. Akcja ŚPB przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Akcja ŚPB rozpoczyna się dnia 29 marca 2020 roku o godzinie 00:01 i kończy się 29 marca 2020 roku o godzinie 23:59.
 5. Oficjalną stroną internetową Akcji ŚPB jest http://www.swietopolskiejbielizny.pl (dalej Strona Akcji).
 6. Akcja ŚPB skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na produkcji bielizny lub sprzedaży bielizny zwanych dalej Uczestnikami Akcji.
 7. Przystąpienie do Akcji ŚPB jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika akcji niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.
 8. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika Akcji ŚPB, Organizator ma prawo wykluczyć go z Akcji ŚPB ze skutkiem natychmiastowym, a także upublicznić informację o tym w sposób jaki uzna za stosowny. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji ŚPB nie podlegają zwrotowi.

Zasady przystąpienia do Akcji ŚPB

 1. Uczestnik Akcji chcący wziąć udział w Akcji ŚPB zobowiązany jest zgłosić do 20 marca 2020 roku chęć udziału w Akcji ŚPB, wysyłając zgłoszenie na adres kontakt [at] swietopolskiejbielizny.pl a zawierający następujące informacje i oświadczenia:
  1. nazwę i adres Uczestnika Akcji;
  2. NIP firmy;
  3. dane osoby (imię, nazwisko) wypełniającej Formularz Zgłoszenia w imieniu Uczestnika Akcji, a także jej e-mail oraz telefon kontaktowy;
  4. plik graficzny zawierający aktualne i widoczne na stronie www logo Uczestnika Akcji;
  5. oświadczenia o zapoznaniu i zaakceptowaniu Regulaminu;

Po zweryfikowaniu informacji, o których mowa w punkcie 9. Organizator podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika Akcji do Akcji ŚPB, o czym poinformuje Uczestnika Akcji publikacją na stronie http://swietopolskiejbielizny.pl/uczestnicy/ wpisu prezentującego Uczestnika Akcji w odpowiedniej kategorii.

Prawa i obowiązki Uczestnika akcji zakwalifikowanego do Akcji ŚPB

 1. Zakwalifikowany do Akcji ŚPB Uczestnik Akcji zobowiązuje się do oznaczenia w dowolnym momencie, w dniach 28-31 marca 2020 roku głównej strony www otrzymanym od Organizatora banerem Akcji ŚPB wraz z informacją o niej;
 2. Zakwalifikowany do Akcji ŚPB uczestnik akcji ma prawo: posługiwania się nazwą i logiem Akcji ŚPB, udostępnionym mu przez Organizatora do własnych celów promocyjnych i reklamowych;
 3. Zakwalifikowany do Akcji ŚPB Uczestnik Akcji ma obowiązek przekazania na rzecz Organizatora swojego logo oraz opisu celem umieszczenia ich na Stronie Akcji nie później niż w terminie do dnia 22.03.2020 roku. Nieprzekazanie materiałów w tym terminie uniemożliwia Organizatorowi umieszczenie tych materiałów na Stronie Akcji, a Zakwalifikowanego Uczestnika Akcji pozbawia wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora Akcji. Zakwalifikowany do Akcji ŚPB Uczestnik Akcji udziela Organizatorowi prawa publicznej prezentacji logo na Stronie Akcji i rozpowszechniania go w okresie trwania Akcji za pomocą sieci Internet. Zakwalifikowany do Akcji ŚPB Uczestnik Akcji ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich wskutek użycia jego logo na Stronie Akcji, a także za zgodność logo z odnośnymi przepisami oraz możliwość zamieszczenia go na Stronie Akcji.

Link do materiałów: http://swietopolskiejbielizny.pl/materialy-promocyjne/

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia w dniach 28-31 marca 2020 na Stronie Akcji w zakładce http://swietopolskiejbielizny.pl/uczestnicy/ logo oraz opisu każdego Uczestnika Akcji zakwalifikowanych do Akcji ŚPB, z tym zastrzeżeniem, że kolejność wyświetleń logo uczestników akcji na Stronie Akcji ustalana jest losowo.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu jak najlepszego wypromowania Akcji wśród konsumentów.

Postanowienia końcowe

 1. Dane przekazane Organizatorowi przez Uczestnika Akcji, o których mowa w punkcie 10., będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. przeprowadzenia Akcji ŚPB;
  2. zebrania opinii od Uczestników Akcji o Akcji ŚPB;
  3. wysyłania e-mailem informacji związanych z Akcją ŚPB oraz informacji od Kontri Sp. z o.o., Organizatora Akcji ŚPB oraz oficjalnych Partnerów Akcji ŚPB (w tym informacji marketingowych).
 2. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom Akcji uzyskania żadnych wymiernych korzyści, a Akcja ŚPB ma dla Uczestników Akcji charakter dobrowolny.

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kontri Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 3, identyfikująca się numerem NIP: 9661848306, REGON: 200084060, wpisana do KRS pod nr 0000258273, kapitał zakładowy 350 000,00 zł. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem Państwa w organizowanej przez Kontri Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 3, identyfikująca się numerem NIP: 9661848306, REGON: 200084060, wpisana do KRS pod nr 0000258273, kapitał zakładowy 350 000,00 zł akcji „Święto Polskiej Bielizny” ( dalej jako Akcja), w oparciu o regulamin akcji i o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji akcji oraz utrzymywania współpracy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji akcji. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
 6. Kontakt w sprawie przekazanych danych osobowych jest możliwy pod nr telefonu 601 567 806 oraz adresem e-mail: rodo@kontri.pl